شماره تماس کارخانه جوجه کشی207 : 02133722838

تلفن همراه جهت تماس برای خرید انواع محصولات کارخانه جوجه کشی207: 09123332661
تلفن همراه جهت تماس و خرید انواع محصولات از کارخانه جوجه کشی207: 09123332661 

فروش انواع نيمچه مرغ و خروس

خانه / فروش انواع نيمچه مرغ و خروس

تصویر فروش انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 1

تصویر انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 2

مرغ نيمچه يك كيلویی موجود :تصویر انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 3

مرغ و خروس سه ماهه وزن ١ كيلو بالا

تصویر انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 4

مرغ و خروس نژاد گلپايگان و ورامين

تصویر انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 5

تصویر انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 6

تصویر انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 7

تصویر انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 8

انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 9

انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 10

انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 11

انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 12

انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 13

انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 14

انواع نيمچه مرغ و خروس شماره 15

اجرا شده توسط: همیار وردپرس