شماره تماس کارخانه جوجه کشی207 : 02133722838

تلفن همراه جهت تماس برای خرید انواع محصولات کارخانه جوجه کشی207: 09123332661
تلفن همراه جهت تماس و خرید انواع محصولات از کارخانه جوجه کشی207: 09123332661 

گالری

خانه / گالری


کارخانه جوجه کشی 207 - اردک مولد


کارخانه جوجه کشی 207 (18)


دستگاه جوجه کشی - Incubator


کارخانه جوجه کشی اردک مادر


کارخانه جوجه کشی 207


کارخانه جوجه کشی 207 پرورش مرغ و جوجه


بازدید استاندار تهران از واحد جوجه یکروزه کارخانه جوجه کشی 207


پرورش اردک ، کارخانه جوجه کشی 207


دستگاه جوجه کشی - کارخانه جوجه کشی 207


دستگاه جوجه کشی - کارخانه جوجه کشی 207


پرورش اردک مادر مولد ، جوجه اردک


کارخانه جوجه کشی 207 (22)


کارخانه جوجه کشی 207 (32)


پرورش اردک مادر - کارخانه جوجه کشی 207


Incubator - دستگاه جوجه کشی ، کارخانه جوجه کشی 207


کارخانه جوجه کشی 207 ، مرغ و جوجه زنده


کارخانه جوجه کشی 207 (49)


مرغ و خروس - کارخانه جوجه کشی

پرورش مرغ گوشتی

بازدید استاندار تهران از واحد جوجه یکروزه کارخانه جوجه کشی 207


کارخانه جوجه کشی 207 (20)


کارخانه جوجه کشی 207 (21)


کارخانه جوجه کشی 207 (40)


پرورش اردک مادر - کارخانه جوجه کشی 207


بازدید استاندار تهران از واحد جوجه یکروزه کارخانه جوجه کشی 207


دستگاه جوجه کشی - کارخانه جوجه کشی 207


بازدید استاندار تهران از واحد جوجه یکروزه کارخانه جوجه کشی 207


کارخانه جوجه کشی 207 (21)


بازدید استاندار تهران از واحد جوجه یکروزه کارخانه جوجه کشی 207


قیمت جوجه یک روزه - کارخانه جوجه کشی 207


بازدید استاندار تهران از واحد جوجه یکروزه کارخانه جوجه کشی 207


بازدید استاندار تهران از واحد جوجه یکروزه کارخانه جوجه کشی 207

پرورش مرغ تخم گذار

کارخانه جوجه کشی ، پرورش اردک


بازدید استاندار تهران از واحد جوجه یکروزه کارخانه جوجه کشی 207


کارخانه جوجه کشی 207 (33)


نمایی از مرغ گوشتی در جوجه کشی 207

اجرا شده توسط: همیار وردپرس